เกี่ยวกับเรา About ABLS

 

   โรงเรียนสอนภาษาเอเชียบูรพา (Asia Burapha Language School) 

ตั้งอยู่เลขที่ 158 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 ภายใต้ชื่อ "โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

ศรีราชา สาขาบางแสน" จนกระทั้งในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการปรับปรุงและเพิ่ม

หลักสูตรภาษาจีน จึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น "โรงเรียนสอนภาษาเอเชียบูรพา"          

 

 

 

คำทักทายจากผู้อำนวยการโรงเรียน

     ปัจจุบันการเรียนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาญี่ปุ่น จีน หรือเกาหลี กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก

ส่วนหนึ่งอาจมาจากกระแสนิยม ดารา นักร้อง ซีรีย์ หรือภาพยนตร์ ซึ่งความชอบหรือความคลั่งไคล้นี้เป็นส่วนหนึ่ง

ที่ผลักดันให้วัยรุ่นไทยหันมาเรียนภาษาต่างประเทศเหล่านี้มากขึ้น แต่หากมองในแง่ของเศรษฐกิจเราคงปฎิเสธไม่ได้ว่า

ญี่ปุ่น จีน หรือเกาหลี กำลังเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในระบบเศรษฐกิจโลกยุคปัจจุบัน ดังนั้นภาษาที่สองหรือภาษา

ที่สามนอกเหนือจากภาษาอังกฤษแล้ว  ภาษาญี่ปุ่น จีน หรือเกาหลี ยังจำเป็นต่อการทำงานเป็นอย่างมาก หรือจะเรียกว่า

เอาภาษามาช่วยต่อยอดการทำงานก็ว่าได้

       อย่างไรก็ตาม การเรียนภาษาต่างประเทศให้ประสบความสำเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องมั่นฝึกฝนและนำไปใช้จริง

แต่เนื่องจากการเรียนในประเทศทำให้เกิดข้อจำกัดมากมาย โอกาสที่ผู้เรียนจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้จริงในชีวิตประจำวันก็มี

น้อย(ยกเว้นผู้ที่ทำงานคลุกคลี่กับชาวต่างชาติ) ทางโรงเรียนสอนภาษาเอเชียบูรพาจีงเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนกับอาจารย์

เจ้าของภาษาเป็นหลัก เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการฟังและการสนทนามากขึ้น


       

หลักสูตรการเรียน Curriculum 

         ABLS มีการจัดทำรูปแบบการเรียนการสอนขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อพัฒนาการเรียนภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมกับ

ผู้เรียนคนไทย โดยเน้นทักษะทั้ง 5 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์)  ซึ่งนอกจากบทเรียนในตำราแล้ว

ทางโรงเรียนได้จัดให้มีเกมและสัทนาการทางภาษา  สอดแทรกวัฒนธรรมในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ

สำนวนภาษาและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

         โดยแต่ละหลักสูตรสอนโดยอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวต่างชาติที่จบด้านการสอนโดยตรง มีความรู้ความ

สามารถหลายสาขาวิชาชีพ  เช่น ธุรกิจระหว่างประเทศ, วิศวกรรมเครื่องยนต์, แพทย์ และดนตรีสากล เป็นต้น 

อาจารย์ชาวต่างชาติทุกท่านสามารถพูดอังกฤษได้และบางท่านสามารถพูดภาษาไทยได้ด้วย  ทำให้ไม่เป็นอุปสรรค

ต่อการเรียนการสอน

          ปัจจุบันเปิดสอนภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีนกลาง, ภาษาเกาหลี, ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยสำหรับชาวญี่ปุ่น

 จุดเด่นด้านการสอน 

       >  สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์และผ่านการฝึกอบรมด้านการสอนภาษาโดยเฉพาะ

          เน้นให้ผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ และสนทนาได้จริงในชีวิตประจำวัน    

       >  มีการฝึกโต้ตอบบทสนทนากับอาจารย์ชาวต่างชาติ เพื่อให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับสำเนียงเจ้าของภาษา

       >  เอาใจใส่อย่างทั่วถึง ด้วยจำนวนนักเรียนเพียง 8 -10 คนต่อห้อง

       >  สื่อการสอนที่ครบครัน ทำให้ผู้เรียนสนุก และเข้าใจได้ง่ายขึ้น 

       >  มีการวัดระดับประเมินความรู้ ความเข้าใจของ ผู้เรียนอยู่ตลอดเวลา

        นอกจากการเรียนที่เป็นไปอย่างเป็นกันเองแล้ว ทางโรงเรียนยังจัดกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ เช่น การทำอาหารญี่ปุ่น

การเขียนพู่กันจีน การเรียนใส่ชุดยูกาตะ เป็นต้น

 

การันตีด้วยผลงานสอนกว่า 10 ปี 

โครงการอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศ ทั้งในบริษัทเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ