หลักสูตร (Curriculum)

จุดเด่นการสอนของทางโรงเรียน 

  • สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์และผ่านการฝึกอบรมด้านการสอนภาษาโดยเฉพาะ
  • เน้นให้ผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ และสนทนาได้จริงในชีวิตประจำวัน 
  • มีการฝึกโต้ตอบบทสนทนากับอาจารย์ชาวต่างชาติ เพื่อให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับสำเนียงเจ้าของภาษา
  • เอาใจใส่อย่างทั่วถึง ด้วยจำนวนนักเรียนเพียง 8-10 คนต่อห้อง
  • ด้วยสื่อการสอนที่ครบครัน ทำให้ผู้เรียนสนุกและเข้าใจได้ง่ายขึ้น แม้จะเรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติก็ตาม 
  • มีการวัดระดับประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนอยู่ตลอดเวลา