ตารางเรียน Time Table

ตารางเรียนเดือนมิถุนายน

 

 หมายเหตุ

- เมื่อชำระค่าเรียนแล้ว ทางโรงเรียนฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าเรียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- ในกรณีที่ผู้เรียนไม่สามารถมาเรียนได้หลังจากที่เปิดคอร์สเรียนไปแล้ว ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้ย้าย/ โอนเวลาเรียน

  ยกเว้น ผู้เรียนมีเอกสารที่น่าเชื่อถือมายืนยันเท่านั้น และทางโรงเรียนฯ อนุญาตให้ดรอปคอร์สได้ไม่เกิน 3 เดือน

- ทางโรงเรียนฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดคอร์สเรียน รณีที่จำนวนนักเรียนน้อยกว่า 6 คนต่อห้อง