ตารางเรียน Time Table

ตารางเรียนเดือนตุลาคม 2563

      หลักสูตร              วันเรียน             เวลาเรียน             วันเปิดคอร์ส

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน                                                                                   

  >  ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 (BJ-1)            จันทร์,พุธ                          -                                -

  >  ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 (BJ-1)             อาทิตย์                    10.30-12.30                  06 ธันวาคม 2563 

  >  ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2 (BJ-2)            อาทิตย์                    08.30-12.30                 06 ธันวาคม 2563            

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง                                                                                  

  >  ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง                     

หลักสูตรภาษาจีนกลางพื้นฐาน                                                                                

  >  ภาษาจีนพื้นฐาน 1  (CH-1)                    

หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                                                 

  >  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1  (EN-1)                         

 หมายเหตุ

- เมื่อชำระค่าเรียนแล้ว ทางโรงเรียนฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าเรียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- ในกรณีที่ผู้เรียนไม่สามารถมาเรียนได้หลังจากที่เปิดคอร์สเรียนไปแล้ว ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้ย้าย/ โอนเวลาเรียน

  ยกเว้น ผู้เรียนมีเอกสารที่น่าเชื่อถือมายืนยันเท่านั้น และทางโรงเรียนฯ อนุญาตให้ดรอปคอร์สได้ไม่เกิน 3 เดือน

- ทางโรงเรียนฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดคอร์สเรียน รณีที่จำนวนนักเรียนน้อยกว่า 6 คนต่อห้อง