หลักสูตรภาษาจีน


>ภาษาจีนกลางพื้นฐาน

           หลักสูตรภาษาจีนกลางพื้นฐานจะแบ่งออกเป็น 6 ระดับ ระดับละ 48 ชั่วโมง สำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาจีนกลาง

จะปูพื้นฐานตั้งแต่การออกเสียงระบบพินอิน การเขียนอักษรจีน จำนวนนับ วัน-เวลา วันที่ และโครงสร้างไวยากรณ์

พื้นฐาน  คำศัพท์ประมาณ 800-900 คำ และอักษรจีน 1,500 ตัวอักษร  ครอบคลุมเนื้อหาการสอบวัดระดับภาษา

จีนกลาง HSK ถึงระดับ HSK 3 โดยการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนสามารถโต้ตอบบทสนทนาในชีวิตประจำวันได้  

>>>รายละเอียดคอร์สเรียนภาษาจีนพื้นฐาน

            

>ภาษาจีนกลางสำหรับเด็ก

          “Chinese for KIDs” เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับเด็กอายุ 7- 12 ปี เน้นการจดจำคำศัพท์และรูปประโยค

ต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน