หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

  •  

 

> ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 

               สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาญี่ปุ่น ทางโรงเรียนจะเริ่มปูพื้นฐานตั้งแต่การเขียน-การอ่านอักษร “ฮิรางานะ”

"คาตาคานะ” และ “คันจิ” ตัวเลข จำนวนนับ วัน-เวลา วันที่ คำลักษณะนามและคำกริยาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ผู้เรียน

สามารถอ่านออก-เขียนได้ สามารถถาม-ตอบบทสนทนาทั้วไปในชีวิตประจำวันได้ การเรียนการสอนนอกจากการเรียน

ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานแล้ว  ยังเน้นฝึกทักษะการฟัง การสนทนา และการอ่านด้วย สอนโดยอาจารย์ญี่ปุ่น และ

อาจารย์ไทย 

                หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานจะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

  • ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 (รหัส BJ-1)  ใช้เวลาเรียน 20 ชม. เน้นการอ่านสะกดคำ อักษรฮิรางานะ และคาตาคานะ
  • ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2 (รหัส BJ-2) ใช้เวลาเรียน 72 ชม. ไวยากรณ์มินนะบทที่ 01~12  (จบเล่มที่ 1) และคันจิ N5
  • ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (รหัส BJ-3) ใช้เวลาเรียน 72 ชม. ไวยากรณ์มินนะบทที่ 13~25  (จบเล่มที่ 2) และคันจิ N5
  • ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 4 (รหัส BJ-4) ใช้เวลาเรียน 72 ชม. ไวยากรณ์มินนะบทที่ 26~38 (จบเล่มที่ 3) และคันจิ N4
  • ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 5 (รหัส BJ-5) ใช้เวลาเรียน 72 ชม. ไวยากรณ์มินนะบทที่ 39~50 (จบเล่มที่ 4) และคันจิ N4  

 >>>รายละเอียดคอร์สเรีนยภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน

 

 > ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง

           สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ JLPT N4, N3 เคยเรียน "Minna no nihongo" หรือ "Shin nihongo 

kiso" จบ 50 บทเรียน หรือ สอบผ่านวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น JLPT ระดับ N4, N3 

                หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางของทางโรงเรียนใช้หนังสือเรียน “Minna no nihongo chukyu”

 โดยจะแบ่งออกเป็น 4 ระดับระดับละ 72  ชั่วโมง

  • ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง 1  (รหัส IMJ-1) ไวยากรณ์มินนะชั้นกลาง บทที่ 01~06 และคันจิ N3
  • ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง 2 (รหัส IMJ-2) ไวยากรณ์มินนะชั้นกลาง บทที่ 07~12 และคันจิ N3
  • ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง 3 (รหัส IMJ-3) ไวยากรณ์มินนะชั้นกลาง บทที่ 13~18 และคันจิ N2
  • ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง 4 (รหัส IMJ-4) ไวยากรณ์มินนะชั้นกลาง บทที่ 19~24 และคันจิ N2

 นอกจากการเรียนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง  ทางโรงเรียนยังเพิ่มแบบฝึกหัดการฟัง และคลาสเรียนคันจิ

>>>รายละเอียดคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง