ศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

          โรงเรียนสอนภาษาเอเชียบูรพา  เป็นศูนย์กลางด้านการประสานงานให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศจีน ในระดับต่างๆ อาทิ โรงเรียนสอนภาษา วิทยาลัยสายวิชาชีพ และมหาวิทยาลัย

การดำเนินงาน

  • ให้ข้อมูลสถานศึกษาที่ผู้สมัครสนใจ เป็นศูนย์กลางคอยช่วยประสานงานด้านต่างๆ
  • ตรวจเช็คเอกสารการสมัคร และติดตามผลทุกขั้นตอน
  • จัดหาหอพัก และโฮมสเตย์
 

"ดำเนินการทุกขั้นตอน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น"

 

 
 
 
> ระบบการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น

 

บทสัมภาษณ์นักเรียน

ศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 
หลักสูตร ภาษาญี่ปุ่น 1 ปี
เข้าเรียนเดือนตุลาคม ปี 2557
ศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
หลักสูตร ภาษาญี่ปุ่น 1 ปี
เข้าเรียนเดือนเมษายน ปี 2558